On this blog, you can expect to find interactive panoramic photos mainly from the mountain peaks and other vantage points in Montenegro.

Na ovom blogu, možeš očekivati da ćeš pronaći interaktivne panoramske fotografije, uglavnom sa planinskih vrhova i drugih vidikovaca u Crnoj Gori.

I'm living and working in Montenegro, Europe.

 

I work in ICT areas such as hardware, software or system installation, maintenance, administration, monitoring, security, fault diagnosis and fixing. Concretely, IT support - Service Desk, 1st and 2nd Level Support by ITIL standard.

 

In free time I like to go out and hiking with intention to meet the hidden corners of Montenegro and beyond. On those short trips, on interesting places, I with ordinary camera make photos, that later I turning into interactive panoramas. The idea is to enable the viewer of the panorama to remind him/herself what on the horizon can be seen if they were, or how it might look like if they did not be in those places.

Ja živim i radim u Crnoj Gori, Evropa. 

 
Radim u IKS oblastima kao što su hardver, softver ili sistemske instalacije, održavanje, administracija, monitoring, bezbjednost, dijagnostika kvara i popravka. Konkretno, IT podrška - 1.i i 2.i nivo podrške po ITIL standardu.
 
U slobodno vrijeme volim da odem u organizovanu šetnju planinom sa namjerom da upoznam skrivene kutke Crne Gore i šire. Na tim kratkim organizovanim šetnjama, na interesantnim mjestima, sa običnim fotoaparatom pravim fotografije, koje kasnije slažem u interaktivne panorame. Ideja mi je da omogućim gledaocima ovih panorama da podsjete sebe šta se na horizontu vidi sa konkretnog mjesta ako su bili tu, odnosno šta sve može da se vidi ako nisu još uvijek bili.

Education

High School of Economics "Mirko Vešović" Podgorica, Montenegro.

Economic Technician, Economics, 1995 - 1999.

Edukacija

Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" Podgorica, Crna Gora.
Ekonomski tehničar, Ekonomija, 1995 - 1999.

Work experience

2003-present; State employee, 1st and 2nd line IT support by ITIL standard.

2001-2002; Conscription in Military service, signals unit.

1999-2001; Municipal utility company, billing - Podgorica.

Radno iskustvo

2003-sada; Državni namještenik, 1.i i 2.i nivo IT podrške po ITIL standardu.
2001-2002; Obavezno služenje vojnog roka, izviđač-vezista.
1999-2001; ,,Komunalne usluge’’ d.o.o. - Podgorica, naplata.

Curriculum Vitae - Kratka Biografija

I about myself, but very short.

I do not know what I may appear to the world; but to myself I seem to have been only like a boy, playing on the seashore, and diverting myself, in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

 

Ja o sebi, ali jako kratko.

Ne znam kakav izgledam svijetu; ali sebi se činim samo kao dečkić koji se igra na obali mora, zabavljajući se povremenim pronalaženjem kakvog glatkog oblutka ili neke neuobičajeno lijepe školjke, dok se preda mnom, još uopšte neotkriven, pruža ogromni okean istine.

MY PHILOSOPHY

EXCELLENCE can be attained if you CARE more than others think is wise...RISK more than others think is safe...DREAM more than others think is practical...EXPECT more than others think is possible.

MOJA FILOZOFIJA

IZUZETNOST se može postići ako ti je STALO više nego što drugi misle da je mudro... RIZIKUJEŠ više nego što drugi misle da je bezbjedno... MAŠTAŠ više nego što drugi misle da je praktično... OČEKUJEŠ više nego što drugi misle da je moguće.

YOU CAN FIND ME ALL OVER SOCIAL MEDIA:

Možeš me pronaći na društvenim medijima:

…OR YOU CAN SEND ME AN EMAIL…

...ili mi možeš poslati imejl…

I will endeavour to answer on your email as soon as I’m able.

Nastojaću da odgovorim na tvoj imejl čim prije budem mogao.